Obchodn í podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na adrese www.nabytekmesice.cz . Provozovatelem internetového obchodu je fyzická osoba Ing. Zdeňka Kořenská, se sídlem 39121 Turovec 73, která podniká na základě živnostenského listu ev.č.OZ/3614/05/Tu    vystaveného MÚ v Táboře, IČ: 73555932 (dále jen "prodávající"). Dodavatel je plátce DPH - daňové identifikační číslo je CZ7461211725. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupujícím") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. 

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

 

II. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinene uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za idividuálně jednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákldech sojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zoží doručováno v rámci území české republiky.

2.4. Při objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: - objednáváném zboží (objednáváné zboží "vloží" kupující do elektronickéo nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

    - způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

    - informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

2.5. Před zasláním objednávky prodávající je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "odeslat objednávku". Údaje v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu  elektronické pošty kupujícího uvedeného v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požadovat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní zazby.

 

III. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  - v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Nábytek Měšice, Chýnovská 574, 39156 Měšice u Tábora

  - v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

  - bezhotovostním přvodem na účet prodávajícího č. 205985296/0300, vedený u společnosti ČSOB Tábor (dále jen "účet prodávajícího")

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvní výši. Není-li uvedeno výslovně jinak , rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Prodávající požaduje od kupujícího zálohu ve výši 30% v případě objednávky převyšující Kč 10.000,-. Tato záloha bude uhrazena kupujícím do 5 dnů na účet prodávajícího s přiděleným variabilním symbolem.

3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku  je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinene uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.  

3.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dostatečnému potvrzení onjednávky (čl.3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8. Je-li v obchodním styku obvyklé nebo jeli- tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prodáváděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej elektronickou adresou kupujícímu.

 

IV. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z oablu vyňal a z hgienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2. Nejedná- li se o případ uvedený v čl. 4.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem  kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícím odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení odkupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odsoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

4.3. V případě odsotupení od kupní smlouvy dle. čl 4.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodánajícímu vráceno do čtrnácti dní (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícímu již při vrácení zboží kupujícímu či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započítat proti nároku na vrácení kupní ceny.

4.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávajícímu kupní cenu bez zbytečného odkaldu, a to bezhotovostně na účet určený kaupujícím.

4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujíímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinene spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

V. Přeprava a dodání zboží

5.1. V případě, že způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující roziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodu na straně kupujího nutno zboží doučovat oapakovaně nebo jiným způsobem, bnež bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4.Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neopravněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5. Objednané zboží skladem bude dle jeho dostupnosti doručeno v co nejkratší době, obvykle do 7 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, nejpozději však do 20 pracovních dnů, a to v případě platbě dobírkou nebo od doručení platby. V případě delší dodací doby bude zákazník informován a bude s ním konzultována možnost dalšího postupu, případně má poté kupující také právo od smlouvy odstoupit, a to bez jakýchkoli sankcí.

5.6. Většina objednávaného zboží není vedena skladem a vzhledem k jeho rozmanitosti - výběr rozměru, barev provedení atd. - je vyráběno na zakázku, tzn dle přijatých objednávek zákazníků je teprve zadáváno do výroby. O tom, že bude zboží vyráběno na zakázku - pokud je u zboží vzorkovník, ze kterého si může kupující vybrat zboží v různých provedeních - rozměrech, bervách, čalounění, je vyráběno na zakázku. Zboží, které je třeba vyrobit na zakázku, bude dodáno dle dostupnosti a provozních možností rovněž v co nejkratší době, zpravidla do 3 - 6 týdnů. V některých případech, s ohledem na náročnost provedení a dostupnost materiálů, může být doručeno později. Termín doručení zboží objednaného bude vždy předem zákazníkovi potvrzen.

 

6. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovení §1914 až § 1925, § 2099 až 2117, § 2161 až 2174 občanského zákoníku). 

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly,  a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

             - se zboží hodí k účelu, které pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

             - zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzoru nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

             - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

             - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřbení zboží způsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používaání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.5. Práva z vaného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. 

6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

VII. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů: V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelelm ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

ústřední inspektorát-oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

email: adr@coi.cz      web: adr.coi.z

7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5. Kupující tímto přebíá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

VIII. Ochrana osobních údajů

8.1..Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a   (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.[

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů

  1. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
    1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
    2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  2. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

IX. Zasílání obchodních sdělení s ukládání cookies

9.1. Kupující souhlasí se zasílám informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adrsu kupujícího.

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies v počítači. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a záavzky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

X. Doručování

Kupujícímu může být doručeno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelksém účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

XI. Závěrečná ustanovení¨

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžaduje písemnou formu.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivovaná prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: Nábytek Měšice, Chýnovská 574, 39156 Měšice u Tábora, zkoren@volny.cz, 381276888

 

V Měšicích dne 17.5.2018

 

  

 
Oznámení o odstoupení od smlouvy 
 - Adresát : Nábytek Měšice, Zdeňka Kořenská, Chýnovská 574, 39156 Měšice u Tábora
                   zkoren@volny.cz,  tel. 38127688
 
- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu 
tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*) 
 
- Datum objednání (*)/datum obdržení (*) 
 
- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 
 
- Adresa spotřebitele/spotřebitelů 
 
- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné 
podobě) 
 
- Datum 
 
(*) Nehodící se škrtněte.